Zarządzenie Nr 134/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 14:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                          Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  134/2007

                                          Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                    z dnia  21.06.2007 r.

                                  w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

 

 

    Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm. )  oraz art. 19 ust.1,

art. 21 ust.1 i 2  Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  ( tj. Dz. U. 

z 2004 r. Nr 19 poz. 177 )

 z a r z ą d z a m    co  następuje :

 

 

                                                          &.1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie

”zapytanie o cenę „ na  :

     

dostawę materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania ocieplenia budynku Przedszkola w Gołkowicach Dolnych                                             

 

p o w o ł u j ę   Komisję Przetargową w następującym składzie :

 

1. inż.  mgr Elżbieta Migacz          -  Przewodniczący

2. Maria Dominik                           -  Sekretarz

3. inż.Paweł Dybiec                         -  Członek

4. Kazimierz Nakielski                   -  Członek

 

                                 

                                                     &.2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu

28 czerwca 2007 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz .

 

                                                    &.3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

                                                   &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.