Zarządzenie Nr 170/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 14:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

            Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 170/07

     Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

z dnia 01.08.2007

               w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

 

 

    Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm. )  oraz art. 8 ust.1 -4, art. 9  i art.10 ust.1- 4 i artr.14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 )

 z a r z ą d z a m    co  następuje :

 

 

                                                           &.1.

 

W związku z ogłoszonym przetargiem pisemnym  nieograniczonym na :

wydzierżawienie części budynku przedszkola zlokalizowanego na  dz. ew. nr  2009 położonej    w Starym Sączu ul. Staszica 7 „ .

 

p o w o ł u j ę   Komisję Przetargową w następującym składzie :

 

1. dr inż. Małgorzata Skrzypiec                     -  Przewodniczący

2. Maria Dominik                                            -  Sekretarz

3. Mieczysława Ogorzały                                -  Członek

4..mgr inż. arch Marta Gajewska                  -  Członek

5. inż. Bonifacy Wolak                                    -  Członek

6.  mgr inż. Elżbieta Migacz                           -  Członek

                            

                                                                &.2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 17.08.2007 r.

o godz. 9.00 oraz w dniu 20.08.2007 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz pokój

 nr 10 ( sala narad).

  

                                                                 &.3.

 

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

 

                                                                 &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia