Zarządzenie Nr 127/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 14:24
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                    Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  127/2007

                             Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                          z dnia  05 czerwca 2007 r .

  

 

w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w Starym Sączu Rynek 22

 

                              Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z  póź. zm. )  i art. 25 ust.1 ,

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje :

 

                                                           &.1.

 

Postanawia się oddać w najem pomieszczenia użytkowe usytuowane w Starym Sączu  Rynek 22   o  pow. użytkowej 101,27 m2 wraz z częścią  dz. ew. nr  1242/2 o pow. 0,0517 m2 obj. KW Nr 14754 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie  cukiernictwa  przez  Pannią Krystynę Jeziorek zam. Stary Sącz  ul. Jana Pawła II 32 d .

Umowa najmu zostaje zawarta na okres  3  lat z mocą obowiązującą od dnia

1 lipca   2007 r. do dnia 30 czerwca  2010 r.

 

                                                         &.2.

 

Szczegółowe zasady najmu przedmiotowej nieruchomości  zostaną określone w umowie.

 

                                                        &.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

 

                                                       &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

01 lipca 2007 r.

 

 Zalacznik__Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_127.doc (32.00 Kb)