Zarządzenie Nr 128/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 14:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                               Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  128/2007

                               Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                          z dnia  05 czerwca 2007 r .

  

 

w sprawie : oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku  Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przysietnicy

 

                              Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z  póź. zm. )  i art. 25 ust.1 ,

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity

z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje :

 

                                                           &.1.

 

Postanawia się oddać w najem pomieszczenia użytkowe usytuowane w  budynku Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przysietnicy o łącznej  pow. użytkowej  12,96  m2 , dz. ew. nr  497  o pow. 0.3200 ha obj. KW Nr  94290  z przeznaczeniem na potrzeby Telekomunikacji Polskiej  S.A.  .

Umowa najmu zostaje zawarta na okres  3  lat z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca   2007 r. do dnia 30 czerwca  2010 r.

 

                                                         &.2.

 

Szczegółowe zasady najmu przedmiotowej nieruchomości  zostaną określone w umowie.

 

                                                        &.3.

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

 

                                                       &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

01 lipca 2007 r.

Zalacznik__Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_128.doc (30.50 Kb)