Zarządzenie Nr 135/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 14:10
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                    Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  135/2007.

                                                Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                           z dnia  21.06.2007 r.

 

 

w sprawie : nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego z rozbiórki starej kuźni zlokalizowanej na dz. ew. nr 1308 w Starym Sączu ul. Krakowskiej.

 

                              Działając na podstawie art. 30 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z  póź. zm. ) zarządza

się co następuje :

 

                                                               &.1.

 

Pozyskane z rozbiórki starej kużni zlokalizowanej na dz. ew. nr 1308 w Starym Sączu

przy ul. Krakowskiej drewno   dla  Pana Jana Stępki zam. (…) z przeznaczeniem na opał.

Pan Jan Stępka  zobowiązany jest na własny koszt zabrać przedmiotowe drewno ze na miejscu rozbiórki tj. w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej .

 

                                                               &.2.

 

Przekazanie przedmiotowego  drewna nastąpi protokołem  zdawczo - odbiorczym .

 

                                                                &.3.

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej  Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                                 &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.