Zarządzenie Nr 174/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 14:05
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                ZARZĄDZENIE NR   174/2007

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

 

1.       Remontu odcinka drogi gminnej „Na Groń” w Gaboniu Praczka.

2.       Remontu odcinka drogi gminnej „Na Zapasiecze” w Skrudzinie.

3.       Remontu odcinka drogi gminnej „Na Dolinę” w Przysietnicy.

4.       Remontu odcinka drogi gminnej „Na Skrajnię” w Barcicach Górnych.

5.       Remontu odcinka drogi gminnej „Do Hołyszów” w Myślcu.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Bonifacy Wolak                      - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec                          - Sekretarz

3. Elżbieta Migacz                      - Członek

4. Kazimierz Nakielski              - Członek

 

§ 2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków  członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 30.08.2007r  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.