Zarządzenie Nr 182/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 13:49
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 182/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 22 sierpnia 2007r.

 

w sprawie: powołania Komisji ds. przejęcia budynku przedszkola                   

                położonego w Starym Sączu ul. Staszica 7

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 33 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję ds. przejęcia budynku przedszkola położonego w Starym Sączu ul. Staszica 7 w składzie:

 

mgr Grażyna Kopeć – Przewodnicząca

Mieczysława Ogorzały – Członek

mgr inż. Elżbieta Migacz – Członek

Urszula Maciuszek – Członek

Joanna Szewczyk – Członek

 

§ 2

 

Zadaniem Komisji będzie dokonanie przejęcia budynku stanowiącego własność Gminy Stary Sącz, położonego w Starym Sączu, ul. Staszica 7, w którym zlokalizowane jest przedszkole.

 

§ 3

 

Przejęcie wyposażenia w drodze inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej dokona powołana w odrębnym trybie Komisja Inwentaryzacyjna.

 

§ 4

 

Przejęcia budynku należy dokonać w dniu 31 sierpnia 2007r.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania