Zarządzenie Nr 165/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE Nr 165/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 1 sierpnia 2007r.

 

 w sprawie: powierzenia pełnienie obowiązków  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana  Brzechwy w  Skrudzinie

 

 

Na podstawie art. 36a ust. 4a, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) oraz art. 30 ust. 2  pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm)

 

 

§ 1

 

Powierzam Pani mgr Marii KAŁUZIŃSKIEJ pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie, na okres od dnia 1 sierpnia 2007r. do dnia 31 sierpnia 2007r.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.