Zarządzenie Nr 179/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 13:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE NR 179/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  STARY SĄCZ

Z DNIA 16 sierpnia 2007 roku

 

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku dotyczącego upoważnienia pracowników Urzędu  Miasta i Gminy w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur VAT.

 

                Działając w oparciu o art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz.1591 z póżn.zmianami)  Zarządzam co następuje:

                          

                                                      &1

W § 1 dodaje się ust.12 , który otrzymuje następujące brzmienie :

“Wojciech Rams – w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej – Komunikacji .”

                                                       &2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 117/07 z dnia 10 maja 2007 roku pozostają

bez zmian.

                                                       &3

Wykonanie Zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz

 

                                                       &4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.