Zarządzenie Nr 166/07

rok 2007

 
data publikacji:  22-08-2007 | 11:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                        ZARZĄDZENIE  NR 166/07

                        Burmistrza Miasta i Gminy  Stary Sącz                                                               

                           z dnia 01 sierpnia 2007 r. 

                                              

   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r.

 

 

                      Na podstawie  art. 39 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)

 

Z A R Z Ą D Z A M     c o   n a s t ę p u j e :

§ 1.

 

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/02 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do podpisywania decyzji i pism w Jego imieniu, zmienionego Zarządzeniem Nr 9/03 z dnia 08 stycznia 2003 r., Zarządzeniem Nr 60/03 z dnia 10 marca 2003 r., Zarządzeniem Nr 115/04 z dnia 26 maja 2004 r., Zarządzeniem Nr 132/04 z dnia 11 czerwca 2004 r.,  Zarządzeniem  Nr 200/06 z dnia 08 września 2006 r. oraz Zarządzeniem Nr 222/06 z dnia 02 października 2006r.  wprowadza się następujące zmiany :

 

1)       pkt.19 otrzymuje brzmienie :

 

             „19. dr inż. Małgorzata Skrzypiec    - stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz

                     Sekretarz Miasta i Gminy           zgodności odpisów (odbitek kserograficznych)

       Stary Sącz                                  z oryginałem,

     

 

                                                         -  korespondencję z zakresu spraw   

                                                            prowadzonych przez Urząd Miasta i  

                                                            Gminy   z wyłączeniem korespondencji  zastrzeżonej

                                                            do osobistej aprobaty i podpisywania przez 

                                                           Burmistrza Miasta i Gminy”

 

 

 

2)       dodaje się pkt. 22 w brzmieniu:

 

             „22. mgr Joanna Orłowska               - stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz

                           Inspektor                                zgodności odpisów (odbitek kserograficznych)

                                                      zoryginałem”                                                                       

 

                                                     § 2.

 

 

Wykonanie zarządzenia zleca się upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

                                                    § 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.