Zarządzenie Nr 167/07

rok 2007

 
data publikacji:  22-08-2007 | 09:52
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                   Zarządzenie Nr 167/07

                                  Burmistrza Miasta i Gminy stary Sącz z dnia 1 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie : udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Miasta i Gminy Stary Sącz do prowadzeń Spraw Gminy w imieniu Burmistrza.

 

Na podstawie art.33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Upoważniam Panią dr inż. Małgorzatę Skrzypiec – Sekretarza Miasta i Gminy Stary Sącz do prowadzenia wszystkich spraw Gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz w czasie mojej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem wypoczynkowym lub inna przyczyną powodującą niemożliwość wykonywania przeze mnie obowiązków Burmistrza.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.