Zarządzenie Nr 176/07

rok 2007

 
data publikacji:  21-08-2007 | 14:15
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                            Zarządzenie Nr 176/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 16 sierpnia 2007r.

 

 

 

w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o udzielenie  pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników  i zakup jednolitego stroju.

 

              Na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju ( Dz U Nr 120     poz. 819)

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Ustalam ostateczny termin składania wniosków przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów) rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych – o udzielenie pomocy dzieciom i uczniom na :

-          dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej

-          dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

    do dnia 4 września 2007r.

 

§ 2

 

  Wykonane Zarządzenie powierzam dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz oraz placówkach oświatowych, w których mowa w § 2 Zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.