Zarządzenie Nr 144/07

rok 2007

 
data publikacji:  21-08-2007 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                       Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                      Nr 144/07

                                       z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok na zadania pn. "Remont ul. Bandurskiego odcinka ulicy Trakt Św. Kingi w Starym Sączu wraz z budową kanalizacji opadowej”.

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 z z póż. zm) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1. Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok 756.275,04 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć 04/100) na zadanie pn. "Remont ul. Bandurskiego odcinka ulicy Trakt Św. Kingi w Starym Sączu wraz z budową kanalizacji opadowej”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.