Zarządzenie Nr 171/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-08-2007 | 14:09
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 171/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 1 sierpnia 2007r.

 

w sprawie organizacji i realizacji zadań związanych z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta Starego Sącza przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

                Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu odpowiedzialnymi za wykonanie poszczególnych zadań związanych z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta Starego Sącza są:

  1. Referat Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa
  2. Referat Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji
  3. Referat Organizacji
  4. Referat Spraw Obywatelskich
  5. Referat Budżetowo-Finansowy
  6. Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków
  7. Sekcja Obsługi
  8. inne referaty i gminne jednostki organizacyjne wskazane przez Sekretarza Miasta  i Gminy Stary Sącz niezbędne do realizacji zadań.

 

§ 2

 

Do zakresu działań Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa związanego z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta należą sprawy:

1)       organizacja występu Zespołu Mazowsze, Biesiady Karpackiej i Jarmarku wspólnie  z MGOK w Starym Sączu,

2)       zapewnienie obsługi prasowo – telewizyjnej obchodów,

3)       organizacja pobytu delegacji zagranicznych w Starym Sączu podczas obchodów. 

 

                                                                           § 3

 

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji związanego z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta należą sprawy:

1)       dokonanie zmiany organizacji ruchu w rynku i na ulicach przyległych, poinformowanie

mieszkańców o zaistniałych zmianach oraz służb porządkowych

2)       dokonanie przeniesienia przystanków autobusowych oraz poinformowanie pasażerów  o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem

3)       zapewnienie porządku w centrum miasta przed uroczystościami, w trakcie ich trwania oraz po ich zakończeniu

4)       zapewnienie niezbędnej ilości koszy na Rynku

5)       utrzymanie czystości na trasie parady Historycznej Sztafety Konnej

  

§ 4

 

Do zakresu działania Referatu Organizacji związanego z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta należą sprawy:

1)       zorganizowanie uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu

2)       przygotowanie aktu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Stary Sącz” oraz złotych  i srebrnych odznak „Zasłużony dla Miasta i Gminy Stary Sącz”

3)       zorganizowanie dyżurów w Sekretariacie Urzędu na czas obchodów.

 

                                                                           § 5

 

Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich związanego z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta należą sprawy:

1)       zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie organizowanych imprez, w tym czasie parady Historycznej Sztafety Konnej

2)       współdziałanie ze służbami porządkowymi tj. Strażą Pożarną,  Policją i Firmą Ochroniarską „SEZAM”,

3)       zapewnienie udziału pocztów sztandarowych podczas Mszy Świętej oraz pomoc przy jej organizacji.

 

§ 6

 

Do zakresu działania Referatu Budżetowo-Finansowego związanego z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta należą sprawy:

1)       rozliczenie rachunków za wykonane prace, zakupione usługi i materiały związane  z organizacją obchodów

2)       sporządzenie i rozliczenie umów zleceń niezbędnych przy realizacji zadań

3)       przygotowanie Burmistrzowi informacji finansowej po zakończeniu realizacji zadań

 

§ 7

 

Do zakresu działania Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków związanego z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta należą sprawy:

1)       zapewnienie dekoracji miasta,

2)       wskazanie lokalizacji dla dwóch dział w uzgodnieniu z referatem Spraw Obywatelskich odpowiedzialnym za porządek i bezpieczeństwo

3)       uzupełnienie dekoracji miasta o flagi państwowe przy wlotach do miasta

 

§ 8

 

Do zakresu działania Sekcji Obsługi związanego z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta należą sprawy:

1)       zakup materiałów i innego niezbędnego sprzętu koniecznego do realizacji zadań

związanych z organizacją obchodów

2)       rozplakatowanie na terenie Miasta i Gminy afiszy informujących o uroczystościach oraz

usunięcie po zakończeniu obchodów

3)       zapewnienie środków transportu do przewozu osób na uroczystość

§ 9

 

Do zakresu działania PiMGBP w Starym Sączu związanego z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta należą sprawy:

1)       sprzedaż materiałów promocyjnych i książek podczas Starosądeckiego Jarmarku Sztuki

2)       przygotowanie wystawy „wizualizacja MCK „Sokół”

3)       organizacja loterii fantowej

 

§ 10

 

Czynności nie wymienione w niniejszym Zarządzeniu, a niezbędne do realizacji zadań  związanych z przygotowaniem obchodów 750-lecia lokacji miasta Starego Sącza ustali  i przydzieli odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu lub gminnym jednostkom organizacyjnym Sekretarz Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 11

 

Zobowiązuję Kierowników oraz kierujących gminnymi jednostkami organizacyjnymi do ścisłej współpracy związanej z organizacją obchodów 750-lecia lokacji miasta w zakresie wymienionym w Zarządzeniu.

 

§ 12

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Stary Sącz, Kierownikom Referatów, Dyrektorowi PiMGBP w Starym Sączu oraz Dyrektorowi MGOK w Starym Sączu. 

 

§ 13

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.