Zarządzenie Nr 99/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-08-2007 | 14:05
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie nr 99/2007

Burmistrza Miasta i Gminy

Stary Sącz

z dnia 20 kwietnia 2007 roku.

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/07 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie zmiany instrukcji  kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu .

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2003 roku Nr 76 poz. 694 z pózn. zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 pazdziernika 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań , jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne / Dz.U. Nr 129 z pózn. zmianami/ , zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 58/07 z dnia 13 marca 2007 roku w § 5 pkt 1 dodaje się

 ust. d , który otrzymuje brzmienie: w Referacie Podatków zgodnie z przypisanymi zakresami czynności pobierane są wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wpłaty  z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjmowane są na kwitariusze K-103 , które pobierane są i rozliczane w Referacie Budżetowo-Finansowym. Oryginał wpłaty otrzymuje wpłacający , jedna kopia pozostaje do rozliczenia wpłat, druga znajduje sie w kwitariuszu.

Pracownicy pobierający wpłaty zobowiązani są do bieżącego rozliczania wpłat tzn. przyjęte w danym dniu wpłaty winny być wpłacone do kasy Urzędu w tym samym dniu do godz. 14-tej. Przed dokonaniem wpłaty do kasy Urzędu wyznaczony pracownik Referatu Podatków dokonuje sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym zgodności przyjętych wpłat z kopiami dowodów wpłat i powyższe sprawdzenie dokumentuje odpowiednią adnotacją w kwitariuszu K-103

“Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym” - podpis pracownika. Po dokonaniu tych czynności przyjęte wpłaty wpłacane są do kasy .Wpłacający do kasy pracownik Referatu Podatków otrzymuje oryginał kwitu K-103 , który wpina jako rozliczenie pobranej gotówki do kwitariusza K-103. Kasjer dokumentuje przyjęcie gotówki w raporcie kasowym dochodów i dokonuje wpłaty do banku. Przyjmujący gotówkę pracownicy Referatu Podatków winni posiadać oświadczenie o odpowiedzialności za powierzone wartości pieniężne . 

Pomieszczenie , w którym przyjmowane są wpłaty wyposażone jest w odpowiednie biurka oddzielające ich od wpłacających oraz kasę pancerną , w której przechowywana jest wyłącznie gotówka przyjęta w danym dniu .Na koniec dnia pracy w kasie pancernej znajdującej się w w/w pomieszczeniu nie może znajdować się  żaden zapas gotówki. Pomieszczenie objęte jest systemem alarmowym zamontowanym w Urzędzie .Okna pomieszczenia są okratowane. 

 

§2

 

Zobowiązuję kasjera i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu uczestniczących w kontroli funkcjonowania kasy w ramach przypisanych im imiennie zakresów czynności do przestrzegania postanowień i procedur zawartych w instrukcji kasowej .

 

§3

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 58/07 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 marca 2007 roku pozostają bez zmian.

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia .