Zarządzenie Nr 58/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-08-2007 | 12:52
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie nr 58/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 13 marca 2007 roku

 

 

w sprawie ustalenia instrukcji kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu .

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2003 roku Nr 76 poz. 694 z pózn. zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku                        w sprawie szczegółowych zasad i wymagań , jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne / Dz.U. Nr 129 z pózn. zmianami/ , zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustalam instrukcję kasową dla Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu  w brzmieniu załącznika Nr 1.

 

§2

 

Zobowiązuję kasjera i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu uczestniczących w kontroli funkcjonowania kasy w ramach przypisanych im imiennie zakresów czynności do przestrzegania postanowień i procedur zawartych w instrukcji kasowej .

 

§3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 73/03 z dnia 31 marca 2003 roku.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania .

 

 Zalacznik_N_r_1_do_Zarzadzenia_58.doc (51.50 Kb)