Zarządzenie Nr 100/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-08-2007 | 11:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie 100/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 20 kwietnia 2007r.

 


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu z dnia 22 stycznia 2002 roku.

 

Na podstawie art.l0.art.20 i art.21 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2002 roku Nr 76 póz.694 z póz. zmianami/ zarządzam co następuje:

§1

 

W zarządzeniu Nr 5/2002 z dnia 22 stycznia 2002 roku w sprawie zakładowej instrukcji obiegu dokumentów księgowych Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu wprowadza się następujące zmiany :

- w rozdziale I Postanowienia ogólne § 4 otrzymuje brzmienie :

"l.Wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie na bieżące wydatki wynosi 15.000,00 zł /słownie piętnaście tysięcy złotych/. 2.uchyla się pkt 2 w całości."

- w rozdziale II Dowody księgowe własne § 20 pkt l otrzymuje brzmienie:

" Raporty kasowe sporządza kasjer  w dwóch egzemplarzach .Raporty kasowe mogą obejmować okresy kilkudniowe i bezwzględnie winny być sporządzone na koniec każdego miesiąca. Kasjer sporządza następujące rodzaje raportów kasowych :

-raport kasowy dochodów,

-raport kasowy wydatków,

-raport wypłat zasiłków dla bezrobotnych,

-raport wypłat świadczeń rodzinnych ,

-raport socjalny."

- W rozdziale II Dowody księgowe własne § 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"Oryginał raportu kasowego wraz z dołączonymi dowodami kasowymi kasjer doręcza za potwierdzeniem odbioru Kierownikowi Referatu Budżetowo-Finansowego lub upoważnionemu pracownikowi .Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego sprawdza kompletność dowodów kasowych dołączonych do raportu kasowego i potwierdza odbiór oryginału raportu na kopii . Kopie raportów przechowywane są u kasjera ."

- w rozdziale II Dowody księgowe własne § 29 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Po odbyciu podróży służbowej pracownik rozlicza delegację w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży . W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia. Jednak podróż służbowa winna być rozliczona nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce. Podstawą rozliczenia jest środek lokomocji wskazany w poleceniu wyjazdu służbowego.

Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty /rachunki/ potwierdzające poszczególne wydatki, nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.

Jeżeli uzyskanie dokumentu nie było możliwe pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach jego braku udokumentowania."

- w rozdziale II Dowody księgowe własne w § 36 dodaje się pkt 5 , który otrzymuje brzmienie:

"Umowy rejestrowane są w Centralnym Rejestrze Umów , który prowadzi wyznaczony pracownik Referatu Budżetowo -Finansowego. Sposób prowadzenia rejestru określa odrębne Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy. "

- w rozdziale III Dowody księgowe obce § 43 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"Wyciągi bankowe z rachunków bankowych:

a) wpłat z tytułu wydania dowodów osobistych

b) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

c) gminnego funduszu ochrony środowiska

d) wpłacanych wadiów

e) zabezpieczenia należytego wykonania umowy przechowuje się w oddzielnym segregatorze wraz z dowodami księgowymi dotyczącymi tych rachunków pod nazwą wyciągi pozostałe

f) podatków i opłat lokalnych przekazywane są do Referatu Podatków w celu dokonania odpowiednich operacji księgowych."

- w rozdziale III Dowody księgowe obce §44 pkt l otrzymuje brzmienie:

"Czeki gotówkowe są drukami ścisłego zarachowania . "

- w rozdziale III Dowody księgowe obce §47 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"Umowy rejestrowane są w Centralnym Rejestrze Umów , który prowadzi wyznaczony pracownik Referatu Budżetowe -Finansowego. Sposób prowadzenia rejestru określa odrębne Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy. "

- W rozdziale V Druki ścisłego zarachowania w § 52 pkt l otrzymuje brzmienie :

"Czeki gotówkowe".

- W rozdziale V Druki ścisłego zarachowania w § 52 pkt 4 zostaje uchylony .

- Załącznik nr 7 Gospodarka kasowa otrzymuje brzmienie:

"Gospodarka kasowa prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Prezesa NBP z dnia 6 grudnia 1989 roku /MP 43 póz.347 / oraz Zarządzenia Nr 58/07 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie instrukcji kasowej. W kasie może znajdować się :

- niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki w wysokości 15.000 zł

- gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych wydatków,

- gotówka pochodząca z bieżących wpływów do kasy jednostki ,

- gotówka przechowywana w formie depozytu otrzymana od osób fizycznych i prawnych.

Gotówka przechowywana w kasie w formie depozytu nie może być przeznaczona na pokrywanie wydatków jednostki. Gotówka przechowywana jest w metalowej kasetce , w kasie pancernej zamykanej i lakowanej po godzinach pracy . Pomieszczenie kasowe jest wydzielone , okno okratowane a drzwi obite blachą. W Urzędzie zamontowany jest system alarmowy podsiadający bezpośrednie połączenie z firmą ochroniarską. Kasjer wyposażony jest w oddzielnego pilota za pomocą którego w przypadku uzasadnionych okoliczności bezpośrednio włącza alarm . "

 

                                                                             §2

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz

 

                                                                              §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.