Zarządzenie Nr 162/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-08-2007 | 11:26
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE   NR 162/07

                                          Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                      z dnia 30 lipca 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 )  zarządzam co następuje:

 

§  1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

„Dostawę, montaż i rozruch dźwigu osobowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cyganowicach”.    

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

                1. Bonifacy  WOLAK                         - Przewodniczący

                2. Paweł  DYBIEC                               - Członek

                3. Elżbieta  PUCH                                - Sekretarz

                                                                       §  2.

               

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu  14 sierpnia 2007 r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                       §  3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

 

§  4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.