Zarządzenie Nr 120/07

rok 2007

 
data publikacji:  08-08-2007 | 14:28
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE Nr 120/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 17 maja 2007 roku

 

 

w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 118 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół.

 

 

 

                                        Na podstawie art. 36 a ust. 5, ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z póź.zm.) w związku z art.5 c pkt.2 tejże ustawy oraz art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)

 

 

zarządzam  co następuje :

 

 

§ 1.

 

 

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/07 z dnia 10 maja 2007 r. w  sprawie : powołania Komisji Konkursowych przeprowadzających konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w pkt IV 4) nazwisko „Jolanta SUŁKOWSKA” zastępuje się nazwiskiem „Anna  WEBER”.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.