Zarządzenie Nr 118/07

rok 2007

 
data publikacji:  08-08-2007 | 14:23
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                       ZARZĄDZENIE Nr 118/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                     z dnia 10 maja 2007 roku

 

 

w sprawie : powołania Komisji Konkursowych przeprowadzających konkursy na 

                   stanowiska dyrektorów szkół.

 

 

Na podstawie art. 36 a ust. 5, ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z póź.zm.) w związku z art.5 c pkt.2 tejże ustawy oraz art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)

                                                zarządzam  co następuje :

 

                                                           § 1.

 

Powołuję Komisje Konkursowe przeprowadzające konkursy na stanowiska dyrektorów szkół  stanowiące załącznik nr l do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                          § 2.

 

Przewodniczącym powołanych Komisji Konkursowych jest przedstawiciel Gminy Stary Sącz Pani Ewa Zielińska

 

                                                          § 3.

 

Komisje    Konkursowe    muszą przestrzegać    zapisów zawartych    w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189 poz. 1855).

 

                                                           § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_118.doc (35.00 Kb)