Zarządzenie Nr 123/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 12:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 123 / 07

                                        Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                       z dnia 23 maja 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.) oraz art. 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 664.) zarządzam co następuje:

 

                                                                 § 1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na: wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem szkód w gminie Stary Sącz w m. Popowice, Przysietnica i Barcice ", KDO 1,2,3,4,5,6 i 8./ ID 12/10/163/1

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1.Bonifacy Wolak  - Przewodniczący Komisji

2.Marek Żmuda - sekretarz Komisji

3.Magdalena Orłowska  - Członkini Komisji

4.Maria Dominik - Członkini Komisji

5. Bolesław Basiński Ekspert - Biegły ds. zamówień

 

                                                                      § 2.

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

                                                                   § 3.

 

Zobowiązuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 2 lipca 2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu, przetargu nieograniczonego.

 

                                                                   § 4.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                       § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.