Zarządzenie Nr 126/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 12:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                          Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 126/2007

                                                    Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                              z dnia 05 czerwca 2007 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pÓż. zm.) oraz art. 8 ust.l -4, art. 9 i art.l0 ust.l- 4 i artr.14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 )

z a r z ą d z a m co następuje:

 

                                                                               &.1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Nieruchomości położonego w Gaboniu na dz. ew. nr 347 o pow. 0,37 ha obj. Księgą Wieczystą NR 15473.

p o w o ł u j ę Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. mgr inż Elżbieta Migacz - Przewodniczący

2.Maria Dominik  - Sekretarz

3.Kazimierz Nakielski  - Członek

4.Urszula Maciuszek - - Członek

5.inż. Paweł Dybiec - - Członek

 

                                                                                   &.2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 15 czerwca 2007 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz pokój nr 10 (sala narad).

 

                                                                                    &.3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

                                                                                    &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia