Zarządzenie Nr 121/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 12:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                                  Zarządzenie Nr 121/07

                                                         Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                z dnia 22.05.2007r .

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 03.04.2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 i art.33 ust.l, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pózn.zm./ w związku z art. 16 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z póżn.zm./

                                                                               Zarządzam co następuje:

 

                                                                      §1

 

w § 1 Zarządzenia Nr 84/07 Burmistrza Miasta i Stary Sącz z dnia 03.04.2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu pkt. 6 otrzymuje brzmienie: ,,6.Ewa Zielińska - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starym Sączu.".

 

                                                                      § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.