Zarządzenie Nr 122/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 12:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                         ZARZĄDZENIE NR 122/2007

                                                     Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                            z dnia 23 maja 2007 r.

 

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy­ Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) zarządzam co następuje:

                                                                             §1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

1. Odbudowy drogi gminnej "Pod Sapieńcem" w Barcicach Górnych.

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1.Bonifacy Wolak - Przewodniczący

2.Paweł Dybiec  - Sekretarz

3.Elżbieta Migacz - Członek

4.Kazimierz  Nakielski - Członek

 

                                                                              §2

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

                                                                              § 3

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 04.06.2007r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                               §4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                                § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.