Zarządzenie Nr 115/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 12:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                              ZARZĄDZENIE Nr 115/07

                                    Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                             z dnia 08 maja 2007 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.) oraz art. 19 ust.l, art. 21 ust.l i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177)

                                                   z a r z ą d z a m co następuje:

 

                                                                 &.1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na :

" pełnienie funkcji dozorcy, palacza c.o. administratora budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach zlokalizowanego na dz. ew. nr 30m 300/10 o pow. 0,42 ha objętych KW Nr 80125"

p o w o ł u j ę Komisję Przetargową w następującym składzie:

1.mgr inż. Elżbieta Migacz  - Przewodniczący

2.Maria Dominik  - Sekretarz

3.inż.Paweł Dybiec  . Członek

4.Kazimierz Nakielski  - Członek

 

                                                                    &.2.

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 17 maja 2007 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                    &.3.

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

                                                                     &.4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.