Zarządzenie Nr 114/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 12:23
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                               ZARZĄDZENIE NR 114/2007

                                            Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                        z dnia 8 maja 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy ­Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) zarządzam co następuje:

 

                                                                       §l.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

1.                    Odbudowy drogi gminnej "Pod Sapieńcem" w Barcicach Górnych.

2.                    Odbudowy drogi gminnej "Na Drożdżówki" w Barcicach Dolnych.

3.                    Odbudowy odcinka drogi gminnej "Do Sikońskich" w Moszczenicy Wyżnej.

4.                    Odbudowa odcinka drogi gminnej "Łąki - Maliniki" w Barcicach Górnych.

5.                    Odbudowa odcinka drogi gminnej "Wola - Łąki" w Woli Kroguleckiej.

6.                    Odbudowa odcinka drogi gminnej "Na Głuchą Dolinę" w Barcicach Górnych.

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1.Elżbieta Migacz - Przewodniczący

2.Paweł Dybiec  - Sekretarz

3.Maria Dominik  - Członek

4.Kazimierz Nakielski -  - Członek

 

                                                                           §2

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

                                                                         § 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21.05.2007r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                         §4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                         § 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.