Zarządzenie Nr 113/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 12:21
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                       Z A R Z Ą D Z E N I E nr 113/07

                                                Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                               z dnia 08 maja 2007 r

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r Nr 142 poz.159l z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 1-4, art.9, art. 10 ust. 1-4 i art. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U Nr 207 poz.2l 08 /

zarządzam co następuje;

 

                                                                          §1.

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym ustnym na dzierżawę zadaszonych stoisk handlowych na "Rynku Maślanym "w Starym Sączu ­p o w o ł uj ę Komisję Przetargową w następującym składzie;

1. mgr inż Elżbieta Migacz - przewodnicząca

2.Kazimierz Nakielski - sekretarz

3.Maria Dominik - członek

4.Anna Nalepa - członek

 

                                                                             § 2.

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 14 maja 2007 r o godz. 11/00 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz pok. nr. 1O

 

                                                                            § 3.

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                             § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.