Zarządzenie nr 112/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 12:18
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                         ZARZĄDZENIE nr 112/07

                                             Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                             z dnia 4 maja 2007 roku

 

               w sprawie: wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej_______________ _

 

Działając na podstawie art. a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla­nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80 ,poz. 717 ze zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia a marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. nr 142/01, poz. 1591 ze zm.), w związku z porozumieniem zawartym z Prezydentem Miasta Nowego Sącza

                                                                                   z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u je:

 

                                                                       § 1

Ustalam zasady wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Nowym Sączu, zwanej dalej Komisją.

 

                                                                       §2

 

Członkowie Komisji otrzymywać będą wynagrodzenie na podstawie umowy - zlecenia, zawartej indywidualnie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz, a poszcze­gólnymi członkami Komisji. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                          §3

 

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, wypłacane będzie członkom Komisji w formie ryczałtu w wysokości 250,00 zł ( słownie - dwieście pięćdziesiąt złotych), natomiast Sekretarzowi w wysokości 150,00 zł ( słownie - sto pięćdziesiąt złotych) za każde odbyte i stosownie udokumentowane posiedzenie.

 

                                                                           §4

 

Za zapewnienie prawidłowej obsługi finansowej Komisji odpowiada Skarbnik Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                            §5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zalacznik_do_zarz_112.rtf (11.15 Kb)