Zarządzenie Nr 111/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                              ZARZĄDZENIE NR 111/07

                                    BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                   z dnia 2 maja 2007 r.

 

W sprawie: przeprowadzenia II przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, ustalenie wysokości wadium i formy jego wniesienia.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2603), §3 ust. 1 i § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2108).

                                               Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz postanawia:

 

                                                                             §1

 

Ogłosić II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Stary Sącz:

-Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW Nr25185 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 243/3 o powierzchni 1,3384 ha wraz z zabudowaniami tj. budynek byłego "Punktu Skupu Żywca:

-Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW Nr 51910 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 36/24 o powierzchni 0,0386 ha .

-Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW Nr51913 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 36/27 o powierzchni 0,0500 ha .

-Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą KW Nr51914 stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 36/28 o powierzchni 0,0502 ha .

-Część nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW Nr51916 stanowiąca część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 36/410 powierzchni 0,1200 ha .

Opisane powyżej nieruchomości stanowią w całości plac targowy i nie mogą podlegać oddzielnej dzierżawie.

 

                                                                 §2

 

Ustalić wadium w wysokości: 1000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

                                                                 §3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

                                                                  §4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.