Zarządzenie Nr 105/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 11:54
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                             Z a r z ą d z e n i e Nr 105/2007

                                      Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz.

                                                     z dnia 24.04.2007 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia zastępstwa na czas nieobecności p.o.Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu spowodowanej chorobą.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 5 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 1 tekst jednolity Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami!, oraz art.15 ust.l ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 1 tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zmianami!

                                                              zarządzam co następuje:

 

                                                                §1

 

Powierzam Panu Ryszardowi KUMOROWI od dnia 25 kwietnia 2007 r. pełnienie zastępstwa na czas nieobecności p.o. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu Pani Matyldy Cieślickiej spowodowanej chorobą, jednakże nie dłużej jak do dnia powołania Dyrektora Miejsko Gmin n ego Ośrodka Kultury w Starym Sączu wyłonionego w drodze postępowania konkursowego.

 

                                                                   §2

 

Na czas pełnienia zastępstwa przyznaję Panu dodatek funkcyjny, którego wysokość zostanie określona w odrębnym trybie.

 

                                                                   §3

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Organizacji Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

                                                                   §4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.