Zarządzenie Nr 104/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 11:31
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                             Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 104/07

                                BURMISTRZA MIAST A I GMINY STARY SĄCZ

                                                  z dnia 24 kwietnia 2007 r.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r.) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) zarządza się co następuje:

                                                                                                                                                              

                                                    § 1

 

Postanawia się wydzierżawić nieruchomość gruntową położonej w Starym Sączu oznaczoną numerami działek ewidencyjnych:

1.                    23/4 o pow. 0.5782 ha

2.                    55/2 o pow. 0,2233 ha

3.                    55/3 o pow 0.5488 ha

na okres do 3 lat Pani Renacie Oleksy zam. (…)  z przeznaczeniem na cel rolny.

 

                                                                    §2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 130,00 zł rocznie (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych) wolny od podatku VAT.

 

                                                                     § 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

                                                                     §4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

                                                                       § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.