Zarządzenie Nr 107/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 11:25
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                       ZARZĄDZENIE Nr  107/07

                          BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                               z dnia 25.04.2007r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Stanisława Pietrzaka zam. (…).

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

                                                                  § 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mpo dla Pana Stanisława Pietrzaka zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

                                                                    §2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu Stanisławowi Pietrzak.

 

                                                                     §3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

                                                                           §4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.