Zarządzenie Nr 106/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 11:22
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                            ZARZĄDZENIE Nr 106/07

                                                   Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                              z dnia 25 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pÓż. zm.) oraz art. 8 ust.l -4, art. 9 i art.lO ust.l- 4 i artr.14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 )

z a r z ą d z a m co następuje:

 

                                                                           &.1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie:

Budynku położonego w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 22 wraz z częścią dz. ew. nr 1854 o pow. 782 m2 na okres 15 lat.

p o w o ł u j ę Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. mgr inż Elżbieta Migacz

2.    Maria Dominik

3.    Kazimierz Nakielski

4.      Urszula Maciuszek

5.    inż. Paweł Dybiec

- Przewodniczący

- Sekretarz

• Członek - Członek

- Członek

 

                                                                             &.2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 25 maja 2007 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz pokój nr 10 (sala narad).

 

                                                                             &.3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

                                                                             &.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia