Zarządzenie Nr 110/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 11:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                         Zarządzenie Nr 110/07

                               Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                       z dnia 30 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

Działając na podstawie art.26 a ustawy Z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pózn.zm.l oraz art.2 ust.3, w związku z art. 4 ust.2 a ustawy Z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1593 zpózn. zm.)

                                     z a r z ą d z a m   c o    n a s t ę P u je:

 

                                                     §1   

 

W związku z e złożoną rezygnacją odwołuję Pana Jacka LELKA ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dniem 30 kwietnia 2007 r.

 

                                                       §2

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Kierownikowi Referatu Organizacji.

 

                                                      §3

 

Traci moc Zarzadzenie Nr 72/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz, z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz i określenia liczby Zastępców Burmistrza w Gminie Stary Sącz.

 

                                                     §4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.