Zarządzenie Nr 102/07

rok 2007

 
data publikacji:  02-08-2007 | 11:15
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                        Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 102/07

                                           BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                                 z dnia 24.04.2007 r.

 

W sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z póżń zm). zarządza się, co następuje :

 

                                                                           $ 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu , oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 1242/1 o pow. 0.0015 ha na okres do 3 lat Firmie F.H.U." SAKO" Jakub Luberda, z siedzibą Stary Sącz ul. Węgierska 21 z przeznaczeniem na działalność usługową .

 

                                                                           $ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł miesięcznie (słownie: sto złotych) + należny podatek Vat

 

                                                                            $ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

                                                                            $ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

                                                                             $ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia