Zarządzenie Nr 151/07

rok 2007

 
data publikacji:  24-07-2007 | 09:25
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE Nr 151/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sacz

z dnia  09 lipca  2007 roku

 

w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej   równowartości  kwoty  14.000 euro

 

 

 

             Na podstawie  art. 4 pkt 8, art. 14, art.32 ust. 2 oraz art. 34 ust. 2  ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560),  art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach  publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.  Nr 15 poz. 148), oraz art. 66 – 72.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93)

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

 1. Zamówienia, których  wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 14.000 euro, mogą być dokonywane z pominięciem trybów i zasad postępowania określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczególny należy przestrzegać przepisów dotyczących zakazu dzielenia zamówień oraz zaniżania wartości zamówień  w celu uniknięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy lub usługi jest wartość rynkowa zamówienia.
 4. Podstawą obliczenia wartości robót budowlanych jest kosztorys inwestorski.
 5. Obliczenia wartości zamówienia na dostawy i usługi dokonuje się nie wcześniej niż 14 dni przed  wszczęciem procedury zakupu.
 6. Obliczenia wartości zamówienia na roboty budowlane dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem procedury.

 

§ 2.

 

 1. Przedmiotem dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość w skali roku nie przekracza 14.000 euro, mogą być :

     · dostawy i usługi planowe, których przesłanki organizacyjne i techniczne

       powodują konieczność dokonywania  sukcesywnego zamówienia,

     · zamówienia na roboty budowlane planowane dokonywane są po 

       zatwierdzeniu budżetu miasta i gminy na dany rok,

     · dostawy interwencyjne, usługi i roboty budowlane awaryjne – naprawy,

       roboty budowlane, których nie można przewidzieć przy sporządzaniu

        budżetu miasta i gminy na dany rok, dokonywane są na podstawie

        protokołu konieczności zawierającego dokładne  uzasadnienie.

 1. Zamówienia, o których mowa, poprzedzane są pisemnym postępowaniem ofertowym :

a)           z jednym Oferentem – bez negocjacji warunków realizacji zamówienia,

b)          z jednym Oferentem – z negocjacją warunków realizacji zamówienia,

c)           z kilkoma Oferentami – bez negocjacji warunków realizacji zamówienia,

d)          z kilkoma Oferentami – z negocjacjami warunków realizacji zamówienia.

 

 1. Zamówienia będą dokonywane w formie pisemnej na podstawie umów, wniosków, zamówień, zleceń, pism :

  ·  zamówienia  ponad 6.000 złotych będą miały formę umowy,

  ·  zamówienia do 6.000 złotych będą miały uproszczoną formę pisemną :

     wniosek, zamówienie, zlecenie, pismo lub umowę w przypadku specyficznych

     warunków dostawy np. gwarancje, kary umowne itd.;

      ·  bez formy pisemnej – na przykład w przypadku, gdy dostawa  interwencyjna

         lub usługa musi być dokonana w trybie pilnym ( np. awaria urządzeń

         eksploatacyjnych ) – można odstąpić od umowy za zgodą Burmistrza Miasta

         i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3.

 

 1. Zamówienia, o których mowa w § 2, muszą być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem należytej staranności dla zasady uzyskiwania najniższych cen.
 2. Zamówienia,  o których  mowa w § 2, są dokonywane po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4.

 

 1. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 5.

 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 Zalacznik_do_Zarzadzenia_Nr_151.doc (23.50 Kb)