Zarządzenie NR 98/07

rok 2007

 
data publikacji:  24-07-2007 | 09:12
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                              ZARZĄDZENIE NR 98/2007

                                                     Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                     z dnia 20 kwietnia 2007 r.

 

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.Uz2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. l,art.21 ust l i 2 Ustawy -Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2006 r. Nr 164 póz. 1163) zarządzam co następuje:

 

                                                                              §1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

l. Remontu ulicy Bandurskiego, odcinka ulicy Trakt Sw. Kingi w Starym Sączu wraz z budową kanalizacji opadowej.

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Bonifacy Wolak - Przewodniczący

2. Paweł Dybiec - Sekretarz

3. Elżbieta Migacz - Członek

4. Kazimierz Nakielski - Członek


 


                                                                                  §2

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

 

                                                                                   § 3

 


Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 04.06.2007r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                                   §4

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                                   §5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.