Zarządzenie Nr 95/07

rok 2007

 
data publikacji:  24-07-2007 | 08:18
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                               ZARZĄDZENIE Nr 95/07

                                                         BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                                            z dnia 19.04.2007r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Józefy Paciorek  zam. (…)

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

                                                                                               § 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp. dla Pani Józefy Paciorek zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

                                                                                               § 2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Józefie Paciorek.

 

                                                                                                 §3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

                                                                                               §4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.