Zarządzenie Nr 81/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                               ZARZĄDZENIE Nr 81/07


                                            Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                    z dnia 02 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 05 maja 2003 r.

 

Na podstawie art.30 ust. l , ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z póź.zm.) , art. 70 a ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 1997 r. Nr 56 póz. 357 z póź.zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów , form doskonalenia zawodowego , dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły , wojewodów , ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U. Nr 46 poz.430 )

                                                        ZARZĄDZAM co następuje

     

                                                                       § l.

 

W § l Zarządzenia Nr 106/03 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 05 maja 2003 r. w sprawie powołania Komisji ds. dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli pkt 4 otrzymuje brzmienie :

„ 4. Pan Zdzisław Wojnarowski -  przedstawiciel dyrektorów  szkół podstawowych, wybrany przez dyrektorów szkół podstawowych,"

 

                                                                          §2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

                                                                           §3.

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.