Zarządzenie Nr 86/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE Nr 86/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 17 kwietnia 2007

 


w sprawie: powołania Komisji Weryfikacyjnej.

 

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 póz. 694) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. Nr 153 póz. 1752) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 33/95 z dnia 29 grudnia 1995 roku § 1, załącznik Nr 1 pkt. 4

 

zarządzam co następuje:

 

§1.

 

Powołuję Komisję Weryfikacyjną w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz w składzie:

1. Maria Długosz - Przewodnicząca Komisji

2. Bonifacy Wolak - Z-ca przewodniczącego Komisji

3. Elżbieta Migacz - Sekretarz Komisji

4. Bogumiła Klimczak - członek Komisji

Do przeprowadzenia weryfikacji inwestycji rozpoczętych na dzień 31 grudnia 2006 roku.

 

                                                                             §2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia