Zarządzenie Nr 92/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE NR 92/07

                                               Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                    z dnia 18 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.l i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 póz. 1163 ) zarządzam co następuje:

 

                                                                               § 1

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„malowanie pokrycia dachu na budynku administracyjnym UMiG w Starym Sączu ul. Stefana Batorego 25"

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:


1. Bonifacy Wolak - Przewodniczący

2. Marek Żmuda - Członek

3. Magdalena Orłowska - Sekretarz

 

                                                                                  § 2.


Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 30 kwietnia 2007 r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                                 § 3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                                 § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.