Zarządzenie Nr 93/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:29
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

 

                                                                         ZARZĄDZENIE Nr 93/07

                                                   BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                                               z dnia 19.04.2007r

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Stanisława Kądziołka zam. (…).

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

                                                                                                    §1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp. dla Pana Stanisława Kądziołka zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

                                                                                                    §2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu Stanisławowi Kądziołka.

 

                                                                                                   §3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

                                                                                                  §4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.