Zarządzenie Nr 68/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                           Zarządzenie Nr 68/07

Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

z dnia 23.03.2007 r.

 

w sprawie : upoważnienia pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji do reprezentowania Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz w zebraniu sprawozdawczo-wyborcze zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości położonej w Starym Sączu na Osiedlu Słonecznym blok nr 5

 

Działając na podstawie art.46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.) zarządzam co następuje:

 

                                                                                         &.1.

 

Upoważniam insp. d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej mgr inż. Elżbietę Migacz, do udziału w głosowaniu i reprezentowaniu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz jako członka Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Starym Sączu na Osiedlu Słonecznym blok nr 5 w dniu 23.03.2007 r. w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym

                                                                                        &.2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się insp. d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej mgr inż. Elżbiecie Migacz

 

                                                                                           &.3.

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.