Zarządzenie Nr 77/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:25
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                                      Zarządzenie Nr 77/07

                                                        Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                              z dnia 27 marca 2007 roku

 

w sprawie: prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Na podstawie art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2202 roku Nr 76 póz 694 z póź.zm.) oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz.1020) zarządzam co następuje:

 

                                                                                            §1

Ustalam prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu i urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

1. Rokiem obrotowym i wchodzącym w jego skład okresów sprawozdawczych jest rok budżetowy.

2. W celu ustalenia wyniku finansowego operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznym (kasowo zrealizowanym).

3. Środki trwałe stanowiące własność Miasta i Gminy Stary Sącz otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Umarza się operacje przeprowadzane na kontach „Wyposażenie środków trwałych" oraz „Zbiory biblioteczne" jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, w przypadku gdy ich wartość nie przekracza 100% ustalonej w przepisach o podatku od osób prawnych.

6. Nie umarza się gruntów.

7. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednorazowo za dany okres.

8. Grunty, budynki i budowle podlegają inwentaryzacji co cztery lata.

9. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.

10. Odsetki od należności do których stosuje się przypisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

11. Gospodarka środkami rzeczowymi powinna być prowadzona analitycznie w celu umożliwienia ustalenia wartości i ilości istniejących zasobów. Księgi pomocnicze winny odzwierciedlać sta księgi głównej. Uzgodnienia dokonuje się na bieżąco nie rzadziej niż raz na kwartał.