Zarządzenie Nr73/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:24
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                                      Zarządzenie Nr73/07

                                                         Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                  z dnia 27 marca 2007 r.

 

w sprawie wydzierżawienia stoisk handlowych na "Rynku Maślanym " w Starym Sączu.

 

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 ro samorządzie gminnym / Dz,U z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ i art.37 ust. l i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / tj.z 2004 r Dz.U.Nr 261 poz.2603/ zarządzam co następuje ;

 

                                                                               §1.

 

Postanawiam oddać w dzierżawę stoiska handlowe od nr    4,5 i znajdującą się pod nimi nieruchomość o powierzchni 5 m2 każde na „Rynku Maślanym " w Starym Sączu na działalność handlową- prowadzenie sprzedaży produktów pochodzenia rolniczego , ogrodniczego i leśnego, wyrobów rękodzieła artystycznego, artykułów szkolnych, zniczy , ozdób choinkowych i wielkanocnych na okres od 25.05.2007 do 31.12.2007 r.

 

                                                                               §2.

 

Oddanie w dzierżawę nastąpi w drodze przeprowadzonego drugiego przetargu nieograniczonego - ustnego.

Cena wywoławcza za jedno stoisko handlowe i znajdująca się pod nim część nieruchomości gruntowej ustalono na kwotę 100 zł miesięcznie . Postąpienie wynosi kwotę l O zł. Do czynszu miesięcznego doliczony zostanie podatek Vat w wysokości 22 %.

                                                                             §3.

 

Szczegółowe zasady dzierżawy nieruchomości i stoiska handlowego - zostaną określone w odrębnej umowie.

 

                                                                             §4.

 

Traci moc Zarządzenie nr 33/07 Burmistrza MG Stary Sącz z dnia 08.02.2007 r.

 

                                                                              §5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji.


 

                                                                                §6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.