Zarządzenie Nr 62/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:22
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                             ZARZĄDZENIE NR 62/07

                                                      Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                             z dnia 19 marca 2007 r.

 

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. l i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 póz. 1163 ) zarządzam co następuje:

 

                                                                                § l.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu: „Świetlica Wiejska w Barcicach"

/projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006"/

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. Bonifacy Wolak - Przewodniczący

2. Marek Żmuda  - Członek

3. Magdalena Orłowska - Sekretarz

4. Bolesław Babiński - Biegły ds. zamówień publicznych

 

 


                                                                                 § 2.

 


Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 30 kwietnia 2007 r w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                                § 3.

 

 Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 


                                                                                   § 4.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.