Zarządzenie Nr 66/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:20
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                     ZARZĄDZENIE Nr 66/07

                                        BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                                             z dnia 23.03.2007r.

 

•w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Jolanty Kluk zam (…)

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 

                                                                        §1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp. dla Pani Jolanty Kluk zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

§2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Jolancie Kluk.

 

                                                                            §3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

                                                                             §4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.