Zarządzenie Nr 63/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:18
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE NR 63/07

                                                      BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 20.03.2007

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001rNr 142 póz. 1591 z póz. zm./art 19 ust. l art 21 ust. l i 2 z ustawy 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19 póz 177 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

                                                                                &1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na:

Prowadzenie szaletu miejskiego zlokalizowanego na terenie Rynku Maślanego w Starym Sączu.

Powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

1. Elżbieta Migacz       - Przewodnicząca

2. Anna Nalepa           - sekretarz

3. Kazimierz Nakielski    -członek

 

                                                                                &2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 30 marca 2007r.

 


                                                                                &3

 

 Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

                                                                               &4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.