Zarządzenie Nr 60/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:16
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                 ZARZĄDZENIE Nr 60/07

                                             Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                       z dnia 15 marca 2006

 


w sprawie : wydzierżawienia części budynku przedszkola zlokalizowanego na dz. ew. nr 2009 położonej w Starym Sączu ul. Staszica 7.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz.1591 z póz. zm.) i art. 25 ust.l , art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , póz. 2603 )

                                                                     zarządzam co następuje :

 

                                                                                &.1.

 

Postanawia się oddać w dzierżawę na okres 10 lat tj. Od dnia 01.09.2007 r. do dnia 31.08.2017 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część budynek przedszkola zlokalizowanego na dz. ew. nr 2009 w Starym Sączu przy ul. Staszica 7 .

                                                                               &.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w dzierżawę nieruchomości o której mowa w &.1 zostaną określone w warunkach przetargowych oraz umowie dzierżawy.

 

                                                                               &.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                                             &.4.

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia