Zarządzenie Nr 54/07

rok 2007

 
data publikacji:  23-07-2007 | 15:14
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                                  ZARZĄDZENIE Nr 54/07

                                           Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

                                                          z dnia 07 marca 2007 r.

 

w sprawie : obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność gminy Stary Sącz przeznaczonej do sprzedaży.

 

Działając na podstawie art. 39 ust. l i art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , póz. 2603 z póz. zm.).

                                                          zarządzam co następuje :

                                                                           

                                                                                  &.1.

Obniżam cenę wywoławczą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Gaboniu na dz. ew. nr 347 o pow. 0,37 ha obj. na 60% wartości oszacowanej . Wartość oszacowana wynosi — 214.351 zł po obniżeniu wartości o 40% wartość wynosi -128.610,60 z

 

                                                                                    &.2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

                                                                                     &.3.

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .